تماس

 سفارش

 صفحه نخست

 

   

 

 

آثار منتشر شده > جامعه شناسی

 

 

نظریه های انحرافات اجتماعی

ترجمه و تالبف: مجید حسینی نثار / ابراهیم فیوصات

 

آيا وقتي يک جرم اتفاق مي افتد فقط يک شخص متهم است؟ انحراف اجتماعي و تخطي از هنجارها پديده اي است که دانش بشري از اوايل قرن بيستم در پي توضيح علمي آن بر آمده است. تلاش دانشمندان جامعه شناس بر اين است که با کمک نظريه هاي جامعه شناختي به تعريفي از انحراف اجتماعي، تحليلي از روند شکل گيري آن و نيز راه هاي مقابله  با آن بپردازند. در کتاب امروز با اين تلاش بشري بيشتر آشنا مي شويم. چارچوب اصلي کتاب "نظريه هاي انحرافات اجتماعي " برگرفته از کتاب "جرم شناسي"  اثر "سيگل"  است که در رديف منابع علمي و معتبر جهاني قرار دارد.اين کتاب در پنج فصل تنظيم شده است. فصل اول به تعريف مفاهيم انحراف، بزهکاري، جرم، هنجار و مسئله اجتماعي مي پردازد. فصل دوم تا چهارم، به ديدگاه هاي نظري اختصاص دارد. در اين فصول، تلاش بر اين است تا  مسئله  انحرافات از ديدگاه هاي مختلفي مورد بررسي قرار گيرد. هر کدام از ديدگاه ها به عوامل خاصي اشاره مي کنند. اين ديدگاه ها بر عوامل فردي (نظريه هاي زيست شناختي و انتخاب، روان کاوي)، اجتماعي (نظريه هاي ساختاري و فرايندي)، سياسي و اقتصادي (تضاد) و عوامل چند گانه ( تلفيقي) متمرکزند. در هر پارادايم نيز، نظريه ها براساس تقدم زماني بررسي مي شود. اين پژوهش جالب نشان مي دهد نوجواناني که در شهر رشت خودکنترلي ضعيفي دارند، بزهکاري شان بالا است. اين افراد، به دنبال ارضاي فوري نيازهاي شان هستند، از شيوه هاي آسان براي برآوردن خواسته هاي خود استفاده مي کنند، پايداري کمي دارند، توان برنامه ريزي ندارند، خودمحورند، نسبت به ديگران بي تفاوتند و به شرايط به طور فيزيکي پاسخ مي دهند. نظريه هاي انحرافات اجتماعي  ترجمه و تاليف مجيد حسيني نثار و ابراهيم فيوضات را نشر پژواک در 192صفحه منتشر کرده است.

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

   
 

صفحه نخست | تمام آثار | سفارش | تماس

© CopyRight by Pejvkpub.com  .تمامی حقوق یرای نشر پژواک محفوظ است

 

Powered by Motenaweb